Menu

idok


Beskrivning
Moduler
Huvudprocessen
       Förfrågan
       Inskrivning
       Funktionsbedömning
       Genomförande
       Mäta och redovisa resultat
       Avsluta uppdrag
       Gallring
Fjärrdrift

Huvudprocessen

Inom idok pratar vi om en huvudprocess, vad som händer från första kontakt till dess att uppdraget är slutfört.

Förfrågan (grundmodul)
 • Hantera inkommande förfrågningar
 • Gör lämplighetsbedömning
 • Inskrivningsbeslut
 • Registrera uppgifter för uppföljning av varför det inte blir placering

Inskrivning (grundmodul)
 • Dokumentera ta emot uppdrag enl SoSFS 2014:5
 • Stöd för egna blanketter i samband med inskrivning

Funktionsbedömning (tilläggsmodul)
 • Stöd för diverse bedömningsinstrument.
 • Stöd för bedömningsinstrument i dokumentform

Genomförande (grundmodul)
 • Genomförandeplan
 • Journalföring
 • Stöd för arbetsanteckningar
 • Riskbedömning
 • Ledighet/frånvaro
 • Drogtest
 • Filöverföring
 • Övrig info
 • Urval
 • Stöd för HSL dokumentation med medicinlistor, ordination och omvårdnadsplan

Mäta och redovisa resultat (grundmodul)
 • Stöd för diverse bedömningsinstrument (tilläggsmodul)
 • Stöd för återrapportering
 • Stöd för uppföljning av genomförandeplan
 • Stöd för kundanpassade automatiska sammanställningar av dokumentation för att underlätta skapandet av dokumentet för uppföljning eller återrapportering

Avsluta uppdrag (grundmodul)
 • Utskrivningsbeslut
 • Orsak till avslut för verksamhetsuppföljning

Gallring (grundmodul)
 • Stöd för gallring