Menu

idok


Beskrivning
Moduler
       Grund
       Säljstöd (CRM)
       Avtal/fakturering
       Funktionsbedömning
       Tidbokning
       Kvalibas
Huvudprocessen
Fjärrdrift

Grundmodul

Följande övergripande funktioner ingår i idok Grundmodul för Sol, LSS och HSL:

 • Förfrågan
  • Hantera inkommande förfrågningar
  • Gör lämplighetsbedömning
  • Inskrivningsbeslut
  • Registrera uppgifter för uppföljning av varför det inte blir placering
 • Inskrivning
  • Dokumentera ta emot uppdrag enl SoSFS 2014:5
  • Stöd för egna blanketter i samband med inskrivning
 • Genomförande
  • Genomförandeplan
  • Journalföring
  • Stöd för arbetsanteckningar
  • Riskbedömning
  • Ledighet/frånvaro
  • Drogtest
  • Filöverföring
  • Övrig info
  • Urval
  • Stöd för HSL dokumentation med medicinlistor, ordination och omvårdnadsplan
 • Mäta och redovisa resultat
  • Stöd för diverse bedömningsinstrument (tilläggsmodul)
  • Stöd för återrapportering
  • Stöd för uppföljning av genomförandeplan
  • Stöd för kundanpassade automatiska sammanställningar av dokumentation för att underlätta skapandet av dokumentet för uppföljning eller återrapportering
 • Avsluta uppdrag
  • Utskrivningsbeslut
  • Orsak till avslut för verksamhetsuppföljning
 • Gallring
  • Stöd för gallring
 • Dokumentbibliotek
  • Gör ditt ledningssystem tillgängligt för personalen inne i idok
  • Gör gemensamma dokument tillgängliga för personal i idok
 • Avvikelsehantering
  • Hantera klagomål, synpunkter önskemål
  • Hantera incidenter
  • Hantera avvikelser
  • Hantera medicinavvikelser och Lex Maria
  • Hantera Lex Sarah
  • Hantera arbetsmiljöavvikelser
 • Egenkontroll
  • Kontrollera registrerade uppgifter så att nödvändiga händelser blir registrerade
  • Få stöd för kvalitetsarbete avseende användare
  • Få stöd för kvalitetsarbete avseende uppdrag
  • Få stöd för gallring
 • Behörighet
  • Åtkomstbehörighet för användare så att man inte kommer åt sådant man inte skall komma åt
  • Vissa funktioner är behörighetsstyrda
  • Loggning av åtkomst
 • Meddelandehantering
  • Skicka meddelande internt inom systemet mellan personal
 • Överlämnande
  • Stöd för överlämning mellan personal
  • Anslagstavla där man samlar aktuell information som personalen behöver
  • Dagrapport där man kan läsa det som dokumenterats under tiden man varit ledig
 • Delegering
  • Digital hantering av delegering av medicinska arbetsuppgifter
  • Bevakning av delegeringar med påminnelsefunktion
 • fritt kundstöd
 • obegränsat med datalagring
 • fritt antal journaler