Menu

Beskrivning av idok

Vad är ett uppdrag i idok?

Ett uppdrag i idok är en datapärm där vi lagrar information om ett uppdrag oavsett vilken verksamhet detta omfattar. Ett obegränsat antal typer av uppdrag kan definieras utifrån verksamhetens behov.

Till varje uppdrag kan ett obegränsat antal journalanteckningar, insatser, beslut registreras liksom olika dokument typ brev, handlingsplaner, protokoll och i förekommande fall även inskannade dokument. De olika registreringar som förekommer hanteras i fördefinierade registreringsbilder. Man bestämmer själv vilka bilder man använder och skräddarsyr sin egen lösning. Vi kan också enkelt utveckla nya registreringsbilder då förändringar i verksamhet eller uppföljning kräver det.

En inskriven person kan vara kopplad till ett obegränsat antal uppdrag. Vilket medför att man t.ex. kan hantera uppdrag av skilda karaktärer inom samma system.

Koppling finns också till uppgifter om uppdragsgivaren för att kunna skapa underlag för fakturering.

Beskrivning av dokumentation

idok innehåller säkra och smidiga funktioner för att lagra information som kan komplettera eller helt ersätta den traditionella dokumentationen i pappersakter med tillhörande aktarkiv. I idok kan ni hantera journalföring och andra dokument typ arbetsplaner, brev m.m. på ett säkert och tryggt sätt.

Ni får kontroll på vad som skrivs in då all dokumentation sker på samma ställe och sammanställs i en journal då man behöver läsa eller skriva ut en sammanställning. I journalen finns också hänvisningar till dokumentbilagor som skapats i uppdraget.

Produktblad_idok.pdf